Zásady spracovania osobných údajov

V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Údaje prevádzkovateľa:
Obchodné meno: Rating s.r.o.
Sídlo: Sliezska 9, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03, Slovenská republika
IČO: 50 606 964
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro., vložka č. 66876/L
Zastúpená: Katarína Štefanovová, konateľ
Emailová adresa: vinodo@vinodo.sk
Telefonický kontakt: +421 910 705 712
(ďalej len ,,Prevádzkovateľ“)

Dotknutá osoba:
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.
1. V prípade využitia služieb nákupu cez e-shop Prevádzkovateľa sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci (ďalej len „dotknutá osoba“) v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu, číslo bežného účtu (predaj cez platobnú bránu e-shopu). Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje Prevádzkovateľovi dobrovoľne a slobodne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Prevádzkovateľ v pozícií predávajúceho nemôže riadne plniť zmluvu s dotknutou osobou, a preto ju nebude možné s dotknutou osobou ako kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia dotknutej osoby, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia v internetovom obchode www.vinodo.sk. Dotknutá osoba prehlasuje, že všetky ňou uvedené údaje poskytla dobrovoľne a že tieto údaje sú pravdivé. Dotknutá osoba prehlasuje, že si je vedomá dôsledkov uvedenia úmyselne nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. Všetky práva dotknutej osoby sú zverejnené v časti práva dotknutej osoby na webovej stránke Prevádzkovateľa.

2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely odoberania newslettru, čo sa považuje za priamy marketing a na účely prieskumu verejnej mienky výlučne po poskytnutí jasného a dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 13 ods 1 písm. a) zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) a podľa čl. 6 GDPR. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas alebo nesúhlas so spracúvaním osobných údajov zaškrtnutím príslušného políčka pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.vinodo.sk, pri svojej registrácii na stránke www.vinodo.sk alebo iným vhodným spôsobom. V prípade, že dotknutá osoba nezaškrtne políčko súhlasu, Prevádzkovateľ nie je oprávnený spracúvať osobné údaje pre účely marketingu a prieskumu verejnej mienky. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek po poskytnutí súhlasu so spracúvaním jej osobných údajov pre účely marketingu alebo prieskumu verejnej mienky, tento súhlas odvolať s tým, že prevádzkovateľ ihneď zabezpečí, aby sa jej osobné údaje pre dané účely nespracúvali a tieto budú z informačných systémov marketingu a prieskumu verejnej mienky vymazané s prihliadnutím na právo dotknutej osoby byť zabudnutý/á.

3. Dotknutá osoba zaslaním objednávky prevádzkovateľovi ako predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v bode 1 vyššie a sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa ako predávajúceho tovaru a spracovával ich v informačnom systéme „predaj“ pre dotknutú osobu ako zákazníka. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje nebudú prenesené do tretích krajín. Osobné údaje pre účely predaja prevádzkovateľ spracúva za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za účelom zabezpečenia prepravných služieb kúpeného tovaru ako aj za účelom marketingu a účely prieskumu verejnej mienky, pokiaľ poskytol na daný účel dotknutá osoba  súhlas. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby  zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Zákonom a GDPR. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby  len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov so zachovaním zásady minimalizácie uchovania, a to počas trvania záručnej lehoty kúpnej zmluvy podľa Obchodných podmienok prevádzkovateľa.  Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby . Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba  odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne bez zbytočného odkladu od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané a to aj zo záloh v systéme prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ za účelom plnenia z kúpnej zmluvy poskytol na ďalšie spracúvanie osobné údaje dotknutých osôb týmto osobám ako sprostredkovateľom, avšak po splnení povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi zo Zákona ako aj GDPR najmä v súvislosti s preverením, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov a zabezpečiť ochranu práv dotknutých osôb.

4. Dotknutá osoba má právo a možnosť aktualizovať alebo žiadať opraviť svoje osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu prevádzkovateľa po svojom prihlásení v menu „Môj účet".

5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so Zákonom a GDPR spracúva a bude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov - účel predaja tovaru

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zákazník (kupujúci) a/alebo potenciálny zákazník týmto dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu mena, priezviska, adresy jeho bydliska, telefónneho kontaktu, mailovej adresy a čísla bežného účtu vedeného vo finančnom ústave Prevádzkovateľovi osobných údajov spoločnosti Rating s.r.o., so sídlom Sliezska 9, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03, Slovenská republika, IČO: 50 606 964 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Súhlas je poskytnutý pre účel kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a zákazníkom a/alebo potencionálnych zákazníkom ako kupujúcim. Práva zákazníka, ktorý súhlas poskytol a ktorého údaje budú spracúvané (ďalej len „dotknutá osoba“) sú zverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa, sú poskytnuté dotknutej osoby pri prvom kontakte s ňou a je možné si ich prezrieť TU. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola o jej právach poučená.

Súhlas na spracúvanie osobných údajov poskytuje dotknutá osoba na čas do uplynutia záručnej doby podľa kúpnej zmluvy. Dotknutá osoba, ktorá súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytla, je oprávnená súhlas kedykoľvek odvolať, pokiaľ by úkonom odvolania neboli dotknuté práva inej fyzickej osoby alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Daný súhlas dotknutou osobou sa považuje za súhlas daný dobrovoľne, určite, jasne a slobodne.

Poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov – účel prieskum verejnej mienky

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zákazník a/alebo potenciálny zákazník týmto dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu mena, priezviska, adresy jeho bydliska, telefónneho kontaktu, mailovej adresy Prevádzkovateľovi osobných údajov spoločnosti Rating s.r.o., so sídlom Sliezska 9, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03, Slovenská republika, IČO: 50 606 964 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Súhlas je poskytnutý pre účel prieskumu verejnej mienky. Práva zákazníka, ktorý súhlas poskytol a ktorého údaje budú spracúvané (ďalej len „dotknutá osoba“) sú zverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa, sú poskytnuté dotknutej osoby pri prvom kontakte s ňou a je možné si ich prezrieť TU. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola o jej právach poučená.

Súhlas na spracúvanie osobných údajov poskytuje dotknutá osoba na čas existencie vzájomných práv a povinnosti vyplývajúcich z právneho úkonu kúpnej zmluvy.

Dotknutá osoba, ktorá súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytla, je oprávnená súhlas kedykoľvek odvolať, pokiaľ by úkonom odvolania neboli dotknuté práva inej fyzickej osoby alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Daný súhlas dotknutou osobou sa považuje za daný dobrovoľne, určite, jasne a slobodne.
Zákazník a/alebo potenciálny zákazník súhlasí, aby bol kontaktovaný poštou, telefonicky alebo elektronickými prostriedkami.

Poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov – priamy marketing

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zákazník a/alebo potenciálny zákazník týmto dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu mena, priezviska, adresy jeho bydliska, telefónneho kontaktu, mailovej adresy Prevádzkovateľovi osobných údajov spoločnosti Rating s.r.o., so sídlom Sliezska 9, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03, Slovenská republika, IČO: 50 606 964 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Súhlas je poskytnutý pre účel priameho marketingu. Práva zákazníka, ktorý súhlas poskytol a ktorého údaje budú spracúvané (ďalej len „dotknutá osoba“) sú zverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa, sú poskytnuté dotknutej osoby pri prvom kontakte s ňou a je možné si ich prezrieť TU. Dotknutá osoba vyhlasuje, že bola o jej právach poučená.

Súhlas na spracúvanie osobných údajov poskytuje dotknutá osoba na čas existencie vzájomných práv a povinnosti vyplývajúcich z právneho úkonu kúpnej zmluvy.

Dotknutá osoba, ktorá súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytla, je oprávnená súhlas kedykoľvek odvolať, pokiaľ by úkonom odvolania neboli dotknuté práva inej fyzickej osoby alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Daný súhlas dotknutou osobou sa považuje za súhlas daný dobrovoľne, určite, jasne a slobodne.
Dotknutá osoba súhlasí, aby bola kontaktovaná poštou, telefonicky alebo elektronickými prostriedkami.

Práva dotknutej osoby

V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 General Data Protection Regulation a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Údaje prevádzkovateľa:
Obchodné meno: Rating s.r.o.
Sídlo: Sliezska 9, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03, Slovenská republika
IČO: 50 606 964
Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro., vložka č. 66876/L
Zastúpená: Katarína Štefanovoná, konateľ
Emailová adresa: vinodo@vinodo.sk
Telefonický kontakt: +421 910 705 712
(ďalej len ,,Prevádzkovateľ“)

Dotknutá osoba:

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.

Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

1. Kúpa tovaru na základe eshopu – maloobchod a služby spojené s prepravou a doručením tovaru
2. Priamy marketing
3. Prieskum verejnej mienky

Prenos do tretích krajín mimo krajiny EÚ:

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretej krajiny.

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

Osobné údaje v rozsahu – meno a priezvisko, adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa, telefónny kontakt, emailová
adresa

Doba spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na určitý čas v súlade so zásadou minimalizácie času uchovania a to,

1. V prípade účelu kúpy tovaru do času uplynutia záručnej doby tovaru podľa Obchodných podmienok Prevádzkovateľa;
2. V prípade priameho marketingu na čas existencie vzájomných práv a povinnosti vyplývajúcich z právneho úkonu kúpnej zmluvy;
3. V prípade prieskumu verejnej mienky do času uplynutia záručnej doby tovaru podľa Obchodných podmienok Prevádzkovateľa.

Identifikácia sprostredkovateľov osobných údajov, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene Prevádzkovateľa (za
predpokladu, že Prevádzkovateľ im tieto osobné údaje poskytol):

1. Obchodné meno: Umíme udělat web

Lukáš Kochrda
Doupě 62
588 56 Telč

IČ: 01013114
DIČ: CZ8809291579

2. Obchodné meno: Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
Technická 7
821 04 Bratislava

IČO: 35834498

DIČ: 2021648739

IČ DPH: SK2021648739

Obchodný register okr súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B

Prevádzkovateľ nemá ustanovenú zodpovednú osobu.

Základné práva Dotknutých osôb:

1. Právo prístupu k osobným údajom:

Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov ako aj kedykoľvek počas spracúvania jej osobných údajov o skutočnosti, či sa spracúvajú jej osobné údaje, ak áno, rozsah a kategórie jej osobných údajov, účel spracúvania, identifikácia príjemcu, doba spracúvania ako aj o ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu). Dotknutá osoba má právo žiadať potvrdenie o vyššie uvedenej skutočnosti. Prvé potvrdenie nie je spoplatnené a bude dotknutej osobe poskytnuté spôsobom a formou podľa jej požiadavky. Každé ďalšie potvrdenie bude za poplatok 10Eur. Potvrdenie bude Prevádzkovateľom poskytnuté len pokiaľ uvedené nemá nepriaznivé dôsledky pre práva iných fyzických osôb.

2. Právo Dotknutej osoby na informácie, ak tieto neboli získané od Dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má právo byť informovaná pred spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom, ak tieto osobné údaje nezískal priamo od Dotknutej osoby o osobe Prevádzkovateľa, o rozsahu a kategóriách jej osobných údajov, účele ich spracúvania, identifikáciu príjemcu, identifikáciu zdroja, od ktorého získal osobné údaje dotknutej osoby, dobe ich uchovávania ako aj ostatných právach ako sú nižšie menované (právo na výmaz a likvidáciu, právo na opravu). Informácie budú poskytnuté v lehote najneskôr do 1 mesiaca po získaní osobných údajov alebo v čase prvej komunikácie s dotknutou osobou, ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s ňou. V prípade, ak má Prevádzkovateľ v úmysle použiť osobné údaje v súvislosti na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, je povinný dotknutej osobe poskytnúť informácie o tejto skutočnosti a požiadať ju o súhlas s týmto novým účelom spracúvania jej osobných údajov.

3. Právo na opravu:

Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví nesprávne osobné údaje dotknutej osoby, prípadne doplní neúplné osobné údaje. Za týmto účelom je potrebné, aby prevádzkovateľ identifikoval dotknutú osobu.

4. Právo na výmaz:

Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ vymazal jej osobné údaje bez zbytočného odkladu. Túto povinnosť má Prevádzkovateľ za podmienky, ak - osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo spracúvané
- Dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý dala Prevádzkovateľovi
- Dotknutá osoba namieta spracúvanie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov
- osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.
Uvedené neplatí, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie právneho nároku Prevádzkovateľa.

5. Právo na obmedzenie spracúvania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
- Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
- spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
- Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
- Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.

V prípade obmedzenia, okrem uchovávania môže osobné údaje Prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku. O zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov je Prevádzkovateľ povinný informovať Dotknutú osobu.

6. Právo namietať spracúvanie:

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, pokiaľ si Dotknutá osoba nie je istá zákonnosťou spracúvania podľa ustanovenia § 13 ods. 1 písm. f) (týkajúce sa oprávnených záujmov Prevádzkovateľa) vrátane profilovania založeného na danom ustanovení. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

7. Právo Dotknutej osoby podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o preverenie, či sa jej osobné údaje spracúvajú zákonne a bezpečne. Konanie sa začína na návrh Dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach. Prevádzkovateľ upozorní Dotknutú osobu o jej právach pri prvom kontakte s ňou a v prípade, že jej osobné údaje získal od tretej osoby, túto skutočnosť jej bezodkladne oznámi, vyžiada si súhlas a o právach ju informuje.

COOKIES

Tento web pre správne fungovanie, štatistické a marketingové funkcie využíva súbory cookies. Viac informácií o ich spracovaní a použití nájdete na tejto stránke.